Jirát, Vojtěch

posted in: Výročí | 0

 

* 22. květen 1902, Praha, Čechy, Rakousko-Uhersko

+ 7. květen 1945 Praha, Čechy, Protektorát Čechy a Morava

Český literární historik, kritik, představitel české germanistiky.

Pocházel z rodiny zlatníka a hodináře. V roce 1921 vystudoval gymnázium, roku 1926 absolvoval Filozofickou fakultu UK, češtinu a němčinu. Součastně navštěvoval německou univerzitu a na otcovo přání se vyučil i zlatníkem. V letech 1927-28 podnikl studijní cestu na univerzitu Göttingen. V letech 1929-36 vyučoval na pražských středních školách a podílel se na překladech děl J. W. Goetha. V roce 1933 se habilitoval na FF UK v oboru německá literatura. Ve 30. letech publikoval v řadě časopisů a novin a byl redakčním tajemníkem novin časopisu Germanoslavica. Za protektorátu opět vyučoval na SŠ. Zemřel během Pražského povstání, když se mu nedostalo pravidelné dávky na diabetes.

Dílo

Jeho vědecké dílo patří k pilířům české germanistiky a zejména germanoslavistiky, rané práce se vyznačovaly úsilím o detailní analýzu literární formy. Zajímal se o bohemistickou problematiku a o ucelené zkoumání literárních osobností ve vztahu mezi lit. stylem, dílem, obdobím a společenským vývojem.
Věnoval se německé literatuře 19. století – Platens Stil. Ein Beitrag zum Stilproblem der nachromantischen Lyrik, 1933, českým překladům z němčiny – Dva překlady Fausta, 1933, českoněmeckým vztahům – (1932) Goethe a my
Od analýzy konkrétních děl přecházel k charakteristice ideových tendencí a směrů, určující proměny umění 18. a 19. století, především ve vztahu klasicismu a romantismu. Zdůrazňoval význam biedermeieru jako samostatné kulturní a umělecké etapy českého obrození, spojené s vývojem v Rakousku a Německu.
* monografické studie o českých básnících 19. století Tajemství Křivokladu a jiné máchovské studie, 1941
* Erben čili Majestát zákona, 1944
doprovázel doslovy a předmluvami edice německých a českých klasiků i českých autorů a uspořádal antologie z obou literatur
*Lyrika českého obrození, 1940
*Růže ran. básně německého baroka, 1941